-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12290)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26334 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

احكام اسلام چند دسته اند و چند نوع احكام دارد؟ كدام يك از احكام اسلامي نسبي است و كدام يك مطلق؟ آن هايي كه نسبي هستند، به چه مفهومي هستندم يعني مفهوم نسبي بودن آن ها چيست؟ آيا نماز خواندن كه يك حكم واجب است و جزء واجبات است، حكم آن مطلق است؟ يعني انسان نماز را بايد هميشه و در هر شرايطي بخواند؟ پس در مورد زنان كه با شروع عادت ماهانه نماز خوانده نمي شود، چگونه اين حكم معناي هميشگي پيدا مي كند؟ اصلاً آناني كه احكام را نسبي مي دانند؛ يعني به دليل وجود استثناء خرده جويي ميكنند؟

احكام اسلام از يك ديد كلي به دو بخش تقسيم مي شوند: احكام تكليفي و احكام وضعي. احكام تكليفي به وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه تقسيم مي شود.

احكام وضعي مانند صحّت، بطلان، جزئيت، شرطيت و مانعيت، مثلاً نماز صحيح يا باطل با شرطيت وضو يا غسل براي نماز يا مانعيت لباس غصبي براي نماز يا جزئيت ركوع براي نماز و اين ها همه احكام وضعي است.

فعلاً بحث اصلي ما تمامي اسلامي احكام است. هر موضوعي و هر فعلي از افعال انسان داراي يكي از احكام پنجگانه است. هر كاري كه مي كنيم يا واجب است يا حرام يا مستحب يا مكروه و يا مباح.

از نگاهي ديگر همين احكام چه تكليفي و چه وضعي يا ثابت است يا متغير.

انديشمندان اسلامي براي حلّ مشكل ثابت وبدن دين و تعدّد و تحوّل مصاديق و مسائل در طول زمان جواب هاي متعددي ارائه داده اند. علامةطباطبايي(ره) و شهيد مطهري(ره) قائل شده اند كه دو نوع حكم داريم: يك نوعاحكام ثابت و نوع ديگر احكام متغير. شرع داراي احكام ثابتي است و بدين لحاظ دچار دگرگوني نمي شود. از طرف ديگر احكام متغييري با توجه به زمان و مكان تدارك ديده شده كه پويايي دين اسلام و امكان انطباق آن بر هر زمان و مكاني را اثبات مي كند. باب اجتهاد باز است و مجتهد با عنايت به احكام ثابت و راهبردهاي كلي شرع مي تواند احكام و مصاديق و مسائل هر جامعه را با توجه به نقش زمان و مكان تدارك ببيند.

پس از يك سو ميتوان ثابت كرد كه دين اسلام دچار تحوّل بنيادين نمي شود و اصول آن همواره به يك شكل باقي مي ماند و از سوي ديگر پويايي فقه و اجتهاد با توجه به تأثير زمان و مكان كارايي تفكر ديني را در شرايط مختلف اثبات مي كند.[67]

آيت الله جوادي آملي مي گويد: قوانين كه مربوط به پرورش فطرت آدمي است، همان قوانين تشريع است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس قابل تغيير و تبديل نميباشد: حلال محمد حلال، ابداً الي يوم القيامه امّا آن قوانين كه عهده دار ادارة كيفيت ارتباط انسان با طبيعت است، به چگونگي اجراي احكام ثابت و دائمي بر ميگردد.[68]

همان طور كه احكام ثابت حتماً بر اساس مصالح و مفاسدي پي ريزي شده، احكام متغير نيز بر اساس مصالح و مفاسدي است كه در زماني يا مكاني حادث مي شود.

مصالح در احكام ثابت به نحو مطلق و هميشگي است، مانند وجوب نماز و روزه و حج و حرمت زنا و ربا و سرقت و ... زيرا مصالح و مفاسد آن ها هميشگي است و هرگز تغيير نمي كند، مثلاً حرّم الله الربا هرگز تغيير نمي كند.

عالم ديني و فقيه دربارة احكام متغير بر اساس مصلحت يا مفسده هايي كه در نظر دارد، مي تواند حكم قبلي را عوض كند، مثلاً اگر شطرنج يا پوشيدن برخي لباس ها در زمان پيامبر يا ائمه تحريم شده، بر اساس مفاسدي بوده است. حالا كه آن مفسده نيست، آن حكم نيز برداشته مي شود. تشخيص اين موضوع ها و تغيير و تحوّل ها به دست فقيه آگاه به زمان و مكان است.

تقسيم ديگر:

احكام از ديد ديگري به دو قسم تقسيم مي شوند: احكام اوليّه و احكام ثانويه.

احكام اوليه به احكام ثابت اوّلي با قطع نظر از عارض شدن عنوان جديد گويند،

مثل حرمت خوردن گوشت مردا يا حيوان حرام گوشت، امّا اگر كسي در بياباني جانش به خطر افتاد و هيچ غذايي ندارد و زنده ماندن او متوقف برخوردن مردار يا حيوان حرام گوشت است، در اين صورت آن ها حرام ها حلال مي شود. اين را حكم ثانوي مي گويند . احكام ثانويه در مقام اضطرار، اكراه، حرج، عسر و مشقت هاي زياد ميباشد.در اسلام هيچ حكمي مطلق نيست. تمامي احكام مشروط به شرايطي است. آن شرايط يا عام است يا خاص. شرايط عام تكليف بلوغ و عقل و بنابر قولي علم است. بنابراين از افرادي كه بالغ يا عاقل نيستند يا حكم خدا به جهتي به آنان ابلاغ نشده و از آن خبر ندارند (قصوراً) تكليفي و انتظاري نيست. امّا با قطع نظر از شرايط عام تكليف نسبت به بقية شرايط يا احكام مطلق هستند يا مشروط، مثلاً نماز نسبت به وضو داشتن يا نداشتن واجب مطلق است. خداوند از انسان بالغ عاقل مي خواهد كه نماز بخواند. او بايد وضو بگيرد و ساير شرايط را آماده كند تا نماز بخواند. امّا برخي تكاليف مشروط هستند، مثلاً حج مشروط است به استطاعت. اگر كسي مستطيع نبود، حج بر او واجب نيست، يا نماز در زنان، مشروط به عدم حيض و نفاس است. اگر زني در زمان عادت ماهيانه باشد، نماز بر او واجب نيست. اگر مراد از نسبيت در احكام اين باشد، برخي از احكام مشروط و نسبي هستند، مثلاً وجوب حج بر فردي كه مستطيع است، ثابت مي باشد، ولي بر كسي كه مستطيع نيست، واجب نيست. نسبيت به يكي واجب و نسبت به ديگر غير واجب. نماز نسبت به مردان مطلق است و نسبت به زنان اگر حيض نباشند، واجب است.

در اين موارد نيز اگر چه احكام به نظر نسبي مي رسد، اما از نگاه ديگر مطلق است، يعني آن حكم با توجه با آن قيد مطلق است، مثلاً نماز در غير صورت حيض به طور مطلق واجب است. سعي كنيد سؤالات خود را دسته بندي نموده و يك طرف ورق A4 حداكثر تا 10 سؤال قيد نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.